تدریس جغرافیای طبیعی _ جغرافیا _ دهم انسانی _ محبی 3

دراین فیلم دقیقه ای آموزشی, حبیبه محبی ,مبحث مربوط به جغرافیای طبیعی در ایران جغرافیای دهم را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان