پخش خودکار ویدیوی بعدی :

فیلم جلسه 10 - زیست شناسی _ ادامه ی فصل دوم سال دوم دبیرستان

جلسه 10(مدت زمان 18;19;01):
1)ادامه تدریس فصل دوم سال دوم دبیرستان
2)پلاست ها
3)ریزلوله و میکروتوبول وسانتریول
4)اسکلت سلولی
5)انتشار-انتقال فعال-اسمز
6)دیواره سلولی(نخستین-دومین-تیغه میانی)
7)واکوئل و انواع آن
8)پلاسمولیز و تورژسانس

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان