format_indent_increase پایه نهم راهنمایی
87 ویدئو

تدریس درس با هم زیستن _ علوم _ پایه نهم _ شبنم روشنی

دراین فیلم بلند درسی آموزشیشبنم روشنی مبحث مربوط به فصل پانزهم - با هم زیستن پایه ی سوم متوسطه 1 (نهم) را تدریس می کند

سوال

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.

قدرت گرفته از خدمات ویدئویی دیدستان